Přehled kurzů BOZP Safetutor - Safetutor info

Přejít na obsah
Přehled kurzů
Mají duši.....vytvořila ji kreativita a odbornost lidí, kterým je bezpečnost práce, psychologie a pedagogika posláním.
Přehled kurzů v programu Safetutor

Základní školení BOZP - bezpečnost práce, rizika
(povinné pro všechny pracovníky v ČR)

Kurz znázorňuje 56 modelových situací z reálného života, vysvětlení předpisů, rizik, včetně 112 názorných animací, které psychologicky vedou k zodpovědnosti a změnám vztahu pracovníků k dodržování bezpečnosti na pracovišti.

Pro koho je určeno: Pro všechny zaměstnance i OSVČ pracující  v ČR bez rozdílu typu zaměstnání nebo funkce. Předpisy vyžadují seznámení a ověření znalostí BOZP před pověřením jakoukoli prací a opakování školení v určených termínech.
 Po dokončení kurzu je automaticky vygenerovám certifikát (doklad o školení) včetně osnovy. Certifikát je platným dokladem o školení dle požadavků předpisů.
 Pokud organizace neprokáže, že pracovníci a vedoucí pracovníci byli seznámeni s riziky, pak odpovědnost za následky jakékoli mimořádné situace (úraz, požár, výbuch) nese statutární zástupce organizace.

K čemu není určeno:  K zaučení a seznámení s riziky pro konkrétní pracoviště, stroje, speciální pracovní úkony s neobvyklými riziky.  Zaučení a vysvětlení těchto speciálních rizik konkrétních úkonů, pohybu po prostorách firmy obvykle provádí vedoucí příslušného pracoviště podle firemní organizační směrnice (vzor pro firmy do 25 zaměstnanců) , místního provozního bezpečnostního předpisu
a bezpečnostních pokynů
Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  90 minut

Poznámka: Obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o provedeném školení je povinen určit zaměstnavatel (§ 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta opakovaného školení se stanoví s ohledem na možná rizika, se kterými může zaměstnanec přijít na pracovišti do styku, a jejich závažnost.  Školící příručka pro vedoucí zaměstnance


...
.
Požární ochrana (součást základního školení BOZP)
(povinné pro všechny pracovníky v ČR)

Seznamuje zaměstnance se zásadami požární ochrany, předcházení požárům a důležité pokyny a informace pro použití hasicích přístrojů a chování při požáru. Vše v v reálných situacích s názorným vysvětlením a průběžným interaktivním testováním. . Po úspěšném absolvování školení s testy obdrží pracovník certifikát (doklad o školení) včetně osnovy školení.

Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná školení požární ochrany každého pracovníka ( předpisy o požární ochraně )

K čemu není určen:  Pro kompletní školení  požární ochrany v prostorách se  zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. ( pro tyto případy musí být školení doplněno dalším kurzem. Není určen pro školení požárních hlídek.
Není také učen k seznámení se skutečnými podmínkami na pracovišti ( s únikovými východy, umístění prostředků požární ochrany, signalizací a pod.). To je obvykle úkolem vedoucího pracoviště nebo odborného pracovníka.

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  20 minut
...
.
Školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t.
(povinné)

Náplní školení je seznámení s předpisy vztahující se ke specifikům řízení služebních vozidel (např. lékařské prohlídky, bezpečnostní přestávky). Ukazujeme řidičům konkrétní příklady z praxe, které psychologicky přispívají k zapamatování a změnám chování na silnici.

V kurzu jsou názorně vysvětleny nebezpečné situace a rizika, která vznikají při řízení služebních vozidel (jízda v areálech firem, jízdní vlastnosti vozidla s nákladem, dodávek, uložení různých nákladů a pod.)  
Po úspěšném zvládnutí školení s testy obdrží pracovník certifikát (doklad o školení) včetně osnovy školení. Prakticky jde o řidiče osobních vozidel a dodávek do 3,5 t, které jsou použity pro služební účely.

Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná profesní školení všech řidičů služebních vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t. (za služební vozidlo se považuje i vlastní vozidlo použité pro služební účely). Povinné školení podle: zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 , § 103 odst. 3 , zákon č. 309/2006 Sb.. § 9, § 10, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1

K čemu není určen: K seznámení s obecnými dopravními předpisy, které jsou součástí řidičských zkoušek. Ke školení řidičů převážejících nebezpečné věci (podle dohody ADR). Školení, ověření profesní způsobilosti řidičů (nad 3,5 t) týká se řidičů vozidel zařazených do skupinyC1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E podle: zákon č. 247/2000 Sb.,§ 46, § 47, § 48.

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  45 minut
...
.
Školení vedoucích pracovníků k zajišťování BOZP a PO
povinné pro všechny vedoucí pracovníky v ČR)

 Kurz obsahuje 59 reálných situací, vysvětlení předpisů a rizik. Ukazuje postup řešení bezpečnostních incidentů na pracovišti, včetně 118 názorných animací, které psychologicky vedou k zodpovědnosti a změnám vztahu vedoucích pracovníků k bezpečnosti na pracovišti.

Pro koho je určen: Pro všechny vedoucí zaměstnance i OSVČ pracující  v ČR bez rozdílu typu zaměstnání nebo funkce. Předpisy vyžadují seznámení a ověření znalostí BOZP před pověřením vedením jakékoukoliv prácí a opakování školení v určených termínech. Po dokončení kurzu je automaticky vygenerovám certifikát (doklad o školení) včetně osnovy. Certifikát je platným dokladem o školení dle požadavků předpisů. Kdo chce někdo řídit, musí také znát. Pokud organizace neprokáže, že pracovníci a vedoucí pracovníci byli seznámeni s riziky, pak odpovědnost za následky jakékoli mimořádné situace (úraz, požár, výbuch) nese statutární zástupce organizace.   

K čemu není určen: K zaučení a seznámení s riziky pro konkrétní pracoviště, stroje, speciální pracovní úkony s neobvyklými riziky.  Zaučení a vysvětlení těchto speciálních rizik konkrétních úkonů, pohybu po prostorách firmy obvykle provádí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (ve firmách nad 25 zam.)  nebo vedoucí příslušného pracoviště podle firemní organizační směrnice (vzor)

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  95 minut

...
.
Kovoobrábění - kovoobráběcí stroje - bezpečnost

Seznámení s riziky, předpisy a bezpečným chováním při obsluze kovoobráběcích strojů v reálných situacích. Vysvětluje a interaktivně učí pracovníky zásadám ochrany před úrazy na těchto pracovištích a strojích. Po úspěšném zvládnutí školení s testy obdrží pracovník certifikát (doklad o školení) včetně osnovy školení.


Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná profesní školení obsluh kovobráběcích strojů.

K čemu není určen: K zaučení na konkrétním stroji, pracovišti a seznámením s neobvylými riziky. To je obvykle úkolem vedoucího pracoviště nebo od.  

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  80 minut

...
.
Dřevoobrábění - obráběcí stroje
Bezpečnost, rizika

Seznámení s riziky, předpisy a bezpečným chováním při obsluze dřevoobráběcích strojů v konkrétních modelových situacích. Vysvětluje a interaktivně učí pracovníky zásadám ochrany před úrazy na těchto pracovištích. Po úspěšném zvládnutí školení s testy obdrží pracovník certifikát (doklad o školení) včetně osnovy školení.

Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná profesní školení obsluh dřevoobráběcích strojů.

K čemu není určen: K zaučení na konkrétním stroji, pracovišti. To je obvykle úkolem vedoucího pracoviště.  

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  80 minut
...
.
První pomoc na pracovištích
(povinné pro všechny pracovníky v ČR)

Naučíme Vás pomocí interaktivních animací, názorných ukázek a vysvětlení jak se zachovat při vzniku nejčastějších úrazových stavů. Jak ošetřit úrazy a jaké vybavení z lékárničky použít.

Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná profesní školení všech pracovníků i pracovníků vyškolených speciálně pro první pomoc.

K čemu není určen: K zaškolení pracovníků vybraných pro první pomoc na pracovištích se speciálními riziky úrazů, které vyžadují znalosti o používaných nebezpečných látkách vyskytujících se na pracovišti.  To je obvykle úkolem lékaře závodní preventivní péče, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik nebo pověřeného vedoucího pracoviště.  

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  30 minut
...
.
Sklady a skladování - bezpečnost, rizika

Při manipulaci s materiálem, výrobky vzniká poměrně mnoho rizik a z neznalosti základních bezpečnostních předpisů, rizik vzniká poměrně vysoké procento úrazů. Obsahem a cílem školení je naučit pracovníky pomocí interaktivních animací, názorných ukázek vysvětlit, jak se chovat bezpečně při skladových manipulacích, jak zachovávat pořádek na pracovišti a předcházet úrazům.

Pro koho je určen: Pro vstupní a opakovaná profesní školení všech pracovníků, kteří pracuji nebo mají přístup do vnitřních i venkovních skladů.

K čemu není určen: K zaškolení pracovníků, které vyžaduje znalosti o konkrétní mechanizaci a seznámením dopravně provozními podnínkami konkrétního skladu.   To je obvykle úkolem  odborně způsobilé osoby v prevenci rizik nebo pověřeného vedoucího pracoviště.  

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  60 minut
...
.
Prevence pandemií

Rozšíření pandemie ve firmě si nikdo nepřeje. Podle statistik se v ČR nakazilo pravděpodobně v práci 39% testovaných. Navíc podle Zákoníku práce se povinnost školení a ověřování znalostí  vztahuje i na omezování přenosu infekčních onemocnění, pandemie.
Animované školení s testem on-line tuto povinnost zajistí efektivně. Nejedná se však jen o Covid-19. Málokdo si uvědomuje, že i obyčejná silnější chřipková epidemie přináší ztráty hospodářství i firmám. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel a ztráty ve výkonech mohou být ekonomicky velmi citelné ( na HDP to může být i  1 %, desítky miliard korun). To je mimo jiné důvodem zkušenostmi vypěstovaného chování lidí v asijských zemích při epidemiích.

Tento informační kurz jsme spustili zdarma již na začátku pandemie v březnu 2021 a je možné, že svým dílem přispěl k úspěšnému zvládnutí první vlny. Vzhledem k nutnosti rychlého dokončení není kurz graficky a situačně tak propracovaný jako ostatní kurzy BOZP a PO obsažené v programu SafeTutor, ale prozradí Vám všechny tipy jak zamezit šíření bakterií a virů na pracovišti.

Potřebný čas pro dokončení školení: průměrně  15 minut

English:

Fight coronavirus with information
Interactive training full of explaining animation
Explains virus spread prevention guidelines. It contains practical tips and tests your knowledge about this disease.
Designed for everyone. Includes useful info for employees, managers and business owners.

Doplnění kurzů o speciální rizika

Na základě konzultace a analýzy rizik ve vaší organizaci provedené našimi, nebo externími odborníky můžeme kurzy doplnit o další speciální témata nebo vytvořit celý kurz na míru.

Efektivní školení BOZP
Kontakt
Traiva s.r.o., Pohraniční 104, Ostrava
Prodejna: Pohraníční 2911/13b, Ostrava
IČ: 25380141  Tel.  software: 739 633 471
Návrat na obsah